Transparència

Junta directiva de l'Associació El Llevat

  • President/a: Jordi Guinó i Vendrell.
  • Secretari/ària: Raquel Ribas i Jimenez.
  • Tresorer/a: Agustin Garcés i Jarque
  • Vocal:. Aranzazu Ybargüengoitia Urtasun.
  • Vocal: Sílvia Valls i Termes.
  • Vocal: Carles Hernández i Macho.

Associació El Llevat - Exercici 2019

Balanç de Situació

Actiu
Inversions financeres. 1.070
Existències 1.748
Deutors 371
Tresoreria 7.622
Total Actiu 10.811
Passiu i Patrimoni net
Patrimoni Net 6.570
Passiu Corrent 4.241
Total Passiu i Patrimoni Net 10.811

Compte d'Explotació

Vendes sòcies 62.076
Consums -47.107
Altres ingressos
Subvencions
Altres ingressos
7.915
3000
4915
Despeses de personal -17.681
Altres despeses -4.791
Resultat d’Explotació 412